วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

    ข้อแนะนำในการใช้งาน
   1) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลักโดยไม่ต้องกรอกภาคเรียน
   2) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ให้กรอกรหัสนักศึกษา และภาคเรียนให้ตรงตามที่ต้องการตรวจสอบ
รหัสประจำตัวนักเรียน :

  ภาคเรียนที่ต้องการตรวจสอบ :

       หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับแผนกทะเบียนอีกครั้ง 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่  28 ตุลาคม   2557           โดย......ทีมงานศูนย์ข้อมูลฯ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา